////

PORÓWNAWCZE BADANIA

Posted on 15th Lipiec 2016 in Młodzi w społeczeństwie

Porównawcze badania z tego zakresu  nad młodzieżą szkół średnich i zasadniczych za­wodowych (prowadzone przez Barbarę Weber w latach 1964—1971) prowadzą do następują­cych ustaleń: młodzież na ogół nie kwestionuje wychowawczych założeń programów organiza­cji a pytana o własne przekonania filozoficzne, społeczne i moralne deklaruje poglądy w znacz­nej mierze bliskie tym programom. Jednocze­śnie jednak tylko niewielka część młodych szu­ka w organizacji okazji do wyrażenia swoich przekonań ideologicznych lub płaszczyzny poli­tycznego samokształcenia. Młodzi szukają tam przede wszystkim szansy współdziałania z inny­mi młodymi ludźmi, a więc więzi towarzyskich i działalności społecznej, a następnie możliwości rozwoju wiedzy oraz zainteresowań kultural­nych, sportowych, „hobbystycznych”.

comments: Closed

REKLAMA BEZ REKLAMY

Posted on 21st Luty 2015 in Stan zareklamowania

Wydano specjalny, 19 stronicowy komiks z genial­nym Sknerusem, propagujący nową walutę. Zdaniem specjalistów kam­pania jest bardzo trafna, gdyż 75% mieszkańców Włoch czyta komiksy. To pokolenia wyrosłe na komiksach, Włosi byli ich wcześniejszymi czy­telnikami niż Polacy. Może to jakaś przestroga?  Ta część pracy, w odróżnieniu od poprzednich, nie będzie dotyczy­ła wpływu reklam sensu stricte na kształtowanie postaw i zachowań młodych odbiorców. Poświęcona jest generalnie przekazom medialnym, W których reklamy stanowią jedynie część, ich wpływowi na proces wy­chowania, w tym również kształtowania określonych, pożądanych lub szkodliwych postaw i zachowań.

comments: Closed

REKLAMA WYROBÓW DLA DZIECI

Posted on 21st Luty 2015 in Stan zareklamowania

Reklamy wyrobów dla dzieci kierowane do osób dorosłych lub sa­mych zainteresowanych eksponują z reguły: funkcjonalność, niską lub konkurencyjną cenę, nowość produktu, jego bezpieczeństwo (atesty itp.), ulgę, jaką towar przynosi rodzicom, prestiż, jaki powoduje jego posiadanie. Nieprzypadkowy jest fakt, iż wpływowi reklam częściej ulegają ludzie młodzi – 45% osób przed 30 rokiem życia (w tym zwłasz­cza kobiety). Badania wskazują, iż najsilniej oddziałuje tu telewizja, a w następnej kolejności: prasa kobieca, ulotki i foldery w sklepach, radio, prasa dla dzieci, plakaty, gazety codzienne, sprzedaż promocyjna, kupo­ny rabatowe, wystawy .

comments: Closed

PLANY ROZWOJU FIRMY

Posted on 21st Luty 2015 in Stan zareklamowania

Sąd w Kalifornii ujawnił tajny dokument Koncernu R.J. Reynolds z 1987 r., noszący kryptonim „Projekt LF”. Mowa w nim była o nowych papierosach „przeznaczonych dla młodych, męskich pa­laczy (głównie dla 13- 24-letnich palaczy Marlboro)”. W innym do­kumencie z 1973 r. zdefiniowano młodego palacza, jako osobę w wieku 14-24 lat. W planach rozwoju firmy i jej strategii marketingowej prze­widywano „adresowanie reklamy specjalnie do ludzi młodych” i przed­stawianie w nich „prawdziwych sytuacji z życia młodzieży . Po prze­granych procesach RJ Reynolds Tobacco zrezygnowało z usług Joe Ca- mela w USA. 

comments: Closed

WIEDZA PRZEKAZYWANA PRZEZ MEDIA

Posted on 21st Luty 2015 in Stan zareklamowania

Wiedza przekazywana przez media ma przewagę – jest wiedzą aktualną, rozgrywającą się nie­jednokrotnie w czasie rzeczywistym. Nauczyciele muszą stawać do nierównej konkurencji z mediami, sami czując się źle w skromnie wyposażonych szkołach. Często są sfru­strowani, zarówno ze względu na upadek rangi ich zawodu, jak i na złe uposażenie. W świecie konkurencji muszą rywalizować z innymi, bardzo często ze swoimi uczniami oraz ich rodzicami, będącymi niejednokrotnie ludźmi sukcesu, traktującymi szkołę i nauczycieli, jak jeszcze jeden towar do kupienia. Wymagający wobec nauczycieli, ślepo zapatrzeni w swoje „idealne” dzieci, widzą je takimi, jakimi chcą je widzieć – dla nich prze­cież pracują, dla nich konkurują z innymi.

comments: Closed

OBRAZY DOSTARCZANE PRZEZ MEDIA

Posted on 21st Luty 2015 in Stan zareklamowania

Gdzież są jednak szkoły, ci nauczyciele i ci uczniowie łaknący wie­dzy, grzecznie podążający w swych granatowych mundurkach do szko­ły? Szkoły stały się „zbędnym bagażem” minionej epoki. Nie są przysto­sowane do współczesnej gry rynkowej i często podupadają, jako że pań­stwo lub lokalny samorząd mają „ważniejsze problemy”. Same w sobie przestają być autorytetem, podstawowym źródłem wiedzy  . Przecież doskonalszych obrazów dostarczają media, zarówno od strony technicz­nej, jak i różnorodności przekazu. Obraz świata przekazywany przez media elektroniczne jest często bogatszy i atrakcyjniejszy niż ten, któ­ry może przekazać źle wyposażona szkoła, dysponująca jedynie starym gabinetem oraz nieaktualnym podręcznikiem.

comments: Closed

Media w mieszkaniu

Posted on 31st Grudzień 2011 in Wiadomości

Media to coś co ma bardzo dużo aspektów. Media to na przykład telewizja czy radio. Media także jest to wyposażenie naszego domu w różne udogodnienia, takie jak na przykład bieżąca ciepła czy zimna woda, nieczystości czy śmieci. Każdy z nas musi za nie płacić, mimo iż czasami jest tak, że wydaje nam się, ze są na to pobierane za duże opłaty. Jednakże z drugiej strony z tymi naszymi odpadami odpowiednie osoby powinny coś zrobić, muszą się nimi zająć a to już nie jest takie proste. Każdy z nas może oczywiście wziąć sprawy w swoje ręce i zrezygnować z mediów, jednakże czy to ma jakikolwiek sens? Myślę, ze nie ma w ogóle. Wiadomo doskonale, ze nie da się ich zniszczyć czy spalić, coś z nimi trzeba zrobić i to czy my będziemy komuś płacić za ich usunięcie to nie jest wcale taki drogi interes, porównując go do tego, gdybyśmy mieli sami się tymi rzeczami zająć. Każdy z nas przyzwyczaił się do nich i nie ma co narzekać. Wszystko kosztuje i nie ma możliwości zmniejszenia tych opłat.

comments: Closed tags: ,

Nieaktualne wiadomości

Posted on 22nd Wrzesień 2011 in Ramówka

Nasz mózg jest taki, ze gromadzi przeróżne wiadomości. Czasami są one niepotrzebne, czasami są już nieaktualne, ale o nich pamiętamy. Powinniśmy nauczyć się umiejętności, w której będziemy umieli usuwać wiadomości, te których już nie potrzebujemy. Dzięki temu nie nadwyrężamy tak bardzo naszego umysłu i jest on o wiele sprawniejszy, lepiej pracuje i mniej się męczy. Każdemu z nas zależy na tym, by dużo wiedzieć, ale trzeba rozgraniczyć na co należy zwrócić uwagę. Nie można pamiętać o wszystkim, bo tak się nie da i każdy z nas powinien o tym wiedzieć. Nikt nam nie urwie głowy jeśli zapomnimy o jakimś mało ważnym wydarzeniu, poza tym możemy sobie to zapisać w kalendarzu i z pewnością będzie nam łatwiej. To, że nie wiemy wszystkiego to także nie jest problem. Powinniśmy wiedzieć doskonale to co jest niezbędne, a to co jest zbędne możemy sobie zapisać na kartce. Niepotrzebne wiadomości i takie nieaktualne z pewnością nam w niczym nie pomogą jeśli ich nie będziemy znać. Są one przecież zbędne.

comments: Closed tags: , , ,

Reklama a sprzedaż

Posted on 12th Lipiec 2011 in Reklama w mediach

Według starej zasady, że to co działa musi się sprawdzać, jesteśmy przekonani o funkcjonalności reklamy. Gdyby nie działała, nikt by w nią przecież nie inwestował. Jednak to właśnie kwestia owej inwestycji w reklamę czasem nas zastanawia. Dla człowieka, który jest laikiem zarówno w kwestiach marketingu, jak i handlu oraz reklamy jest to przysłowiowy wąż, który zjada swój ogon. Firma chcąca zwiększyć swoje dochody inwestuje ogromne pieniądze, by dobrze i na szeroką skalę rozreklamować swój produkt, bądź serię produktów. Następnie, by jakoś pokryć koszty owej inwestycji, podnosi ceny swoich produktów (od tego momentu bowiem na jego cenę składa się nie tylko wartość składników produktu, ale tez jego promocja). I tu zaczyna się kółko. Jeśli podnosi się cenę produktów, to istnieje zagrożenie, ze spadnie ich sprzedaż, więc ich reklama musi dotrzeć do większego grona potencjalnych klientów. To ponownie generuje koszty. Może więc niekoniecznie warto kierować się zasadą, że wszystko co jest reklamowane, jest dobre.

comments: Closed tags: , , , , ,

Media przekazują informacje

Posted on 7th Maj 2011 in Ramówka

Media od zawsze miały swój cel, który musiały osiągnąć. Miały przekazywać informacje, miały informować ludzi o wszystkim co się tylko dzieje wokół nas. Oczywiście, że każdy niejednokrotnie tych informacji nie rozumie, niejednokrotnie je źle interpretuje. Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, ze media, które przekazują informacje w jakiś sposób je zdobyły. Niejednokrotnie nikt z nas nie wie jak, ale w to już raczej nigdy nie wnikamy. Media są potrzebne i tego się nie uniknie. Niestety tak było, jest i będzie. Każdy z nas oczekuje od mediów informacji i niestety nieważne w jaki sposób ją ktoś zdobył, najważniejsze, ze ktoś oczywiście ja nam przekazał. Każdy może sobie takie informacje pooglądać, może nawet je sprawdzić. Nie ważne jest też kto i w jaki sposób te informację przekazuje, najważniejsze jest dla nas to, ze te informacje są ogólno dostępne. Media mają takie zadanie i nic się na to niestety nie poradzi. Poza tym nie każdy musi tam pracować. Wiadomo, że przetrwa tylko i wyłącznie ten silniejszy.

comments: Closed tags: ,

NIEODŁĄCZNY SKŁADNIK REFORM

Posted on 15th Lipiec 2016 in Młodzi w społeczeństwie

Nieodłącznym składnikiem tych reform jest także dążenie do stworzenia odpo­wiednich ram instytucjonalnych dla współ­udziału młodzieży w kierowaniu sprawami szkolnictwa.W tym kierunku zmierza niewątpliwie ak­tywność resortów Oświaty i Wychowania oraz Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w okresie po VII Plenum KC PZPR. Podobne su­gestie zawiera także Raport o stanie oświaty, opracowany pod kierunkiem prof. Jana Szcze­pańskiego. W dokumencie tym, z troską o   „stworzenie możliwości większej samodziel­ności młodzieży”, zaleca się, zwłaszcza w odnie­sieniu do środowisk studenckich, dążenie do za­pewnienia „rzeczywistej reprezentacji młodzie­ży studiującej oraz odchodzenie od form pozoru­jących respektowanie samodzielności”.Pierwszą okazją do szerszego zastosowania idei partnerstwa może być zbliżający się okres reform szkolnych.

comments: Closed

REALIZACJA IDEI PARTNERSTWA

Posted on 15th Lipiec 2016 in Młodzi w społeczeństwie

Otóż praktyka, nie tylko u nas, ale i w innych krajach, dowodzi, że zaczynać na­leży od poszukiwania nowych płaszczyzn poro­zumienia z młodzieżą na zasadzie poddawania pewnych ważnych spraw wspólnej dyskusji, wspólnego dokonywania ustaleń i uzgodnień, a także decyzji. Realizacja idei partnerstwa w szkole w naj­bliższych latach będzie zależeć głównie od tego, czy młodzież rzeczy wiście weźmie udział w pro­cesie unowocześniania treści wychowania i kształcenia. W tym miejscu warto uświadomić sobie, iż wprowadzane ostatnio reformy szkol­nictwa w niektórych krajach europejskich stara­ją się uwzględniać zarówno postulaty kształce­nia ustawicznego (lifelong education), powiąza­nia profilu szkoły z potrzebami życia, jak również wprowadzanie takich zmian w metodach nauczania, które będą — jak powiada Szwed Hans Lówbeer — koncentrować uwagę nauczy­ciela głównie na problemach: „jak” i „dlaczego”, a nie, jak dotychczas, na pytaniach typu: „kie­dy” i „gdzie”.

comments: Closed

OPŁAKANE EFEKTY

Posted on 15th Lipiec 2016 in Młodzi w społeczeństwie

Opłakane efekty tego rodzaju metody skrajnie adaptacyjnego oddziaływania wycho­wawczego obserwujemy dziś w wielu szkołach i zakładach pracy, gdzie nadrzędnym ideałem wychowawczym uczyniono pełne podporządko­wanie i pełne posłuszeństwo młodzieży wobec starszego pokolenia, przy minimalizacji lub czę­sto zupełnym braku jakichkolwiek istotnych szans na to, aby wychowankowie czy młodzi podwładni mogli własną postawą, zainteresowa­niami i aspiracjami wpływać w sposób istotny na bieg spraw publicznych.W jakiej płaszczyźnie i w czym konkretnie może się wyrazić współdziałanie i wpływ mło­dzieży, na przykład uczącej się, na treść proce­su kształcenia i wychowania? W wystąpieniu min. Jerzego Kuberskiego na Zjeździe ZHP w 1973 r. zawarta została m.in. sugestia, aby mło­dzież współuczestniczyła w dziele reformy sy­stemu oświatowego, w doskonaleniu treści pro­gramowych i w ogóle pracy szkoły. Jak ma to wyglądać?

comments: Closed

PODSTAWOWY PROBLEM

Posted on 15th Lipiec 2016 in Młodzi w społeczeństwie

Podstawowy problem tkwi chyba w tym, co w dotychczasowych zasadach, a zwłaszcza w praktyce wychowania i układzie stosunków między pokoleniami, uznać za zgodne z duchem czasu i wymaganiami współczesnymi, a co po­traktować jako nie nadające się do zastosowania lub wręcz przeżyte w nowych warunkach.Jak można sobie wyobrazić realizację prak­tyczną idei partnerstwa, zwłaszcza w szkole, ale nie tylko w szkole, gdyż są to zagadnienia bar­dzo istotne także w zakładzie pracy? Zacznijmy tu od truizmu. Czy można wychowywać mło­dzież na zaangażowanych społecznie obywateli jedynie na gruncie afirmacji, bezkrytycznego przyjmowania tego, co jest, przystosowywania się do istniejącego stanu rzeczy, bez możliwości praktycznego udziału w „walce o coś, przeciw czemuś”?

comments: Closed

W ŚRODOWISKU PRACOWNICZYM

Posted on 15th Lipiec 2016 in Młodzi w społeczeństwie

Natomiast w środowisku pracow­niczym „realizacja socjalistycznej zasady wy­chowania przez pracę wymaga też rozszerzenia partnerstwa młodzieży w rozstrzyganiu spraw produkcji i działalności zakładów pracy”. Są to niewątpliwie ujęcia pomocne w poszukiwaniu rozwiązań praktycznych. Nie są jednak wystar­czające. Ogólna koncepcja partnerstwa pozosta­nie prawdopodobnie jeszcze jednym przejścio­wo modnym słówkiem, jeśli nie będzie jej to­warzyszyć przejrzyste określenie treści i zakre­su stosowalności tego pojęcia w odniesieniu do poszczególnych środowisk wychowawczych oraz kategorii wieku młodzieży. Innymi słowy, prak­tyczne stosowanie koncepcji partnerstwa w pro­cesach wychowania i socjalizacji młodzieży nie obejdzie się, jak sądzę, bez konieczności dość gruntownych zmian w zestawie dotychczas sto­sowanych praktyk wychowawczych. Chodzi tu głównie o eliminowanie wielu anachronicznych treści i metod oddziaływania na postawy mło­dzieży. O jakie treści i metody chodzi tu przede wszystkim?

comments: Closed

SZANSE WYCHOWAWCZE

Posted on 15th Lipiec 2016 in Młodzi w społeczeństwie

Szanse wychowawcze stanowi urzekają­ca perspektywa podwojenia potencjału gospo­darczego kraju wysiłkiem rąk i umysłów poko­lenia współczesnej młodzieży. Idea budowy dru­giej Polski nie może być urzeczywistniana tra­dycyjnymi metodami. Odnosi się to w równej mierze do techniki i technologii, jak do zasad wychowania i kształcenia młodej generacji. Na czym polega metoda wychowania partner­skiego? Tezy programowe stwierdzają: „trzeba traktować młodych lud^i nie tylko jako przed­miot wychowania, lecz i jako aktywnego partnera”. Co to jednak znaczy w praktyce? Jak ro­zumieć zasadę partnerstwa w konkretnych warunkach szkoły, uczelni czy zakładu pracy? Czy i jakich wymaga ona zmian w podejściu doro­słych do młodzieży i jej spraw?

comments: Closed