////

NIEODŁĄCZNY SKŁADNIK REFORM

Posted on 15th Lipiec 2016 in Młodzi w społeczeństwie

Nieodłącznym składnikiem tych reform jest także dążenie do stworzenia odpo­wiednich ram instytucjonalnych dla współ­udziału młodzieży w kierowaniu sprawami szkolnictwa.W tym kierunku zmierza niewątpliwie ak­tywność resortów Oświaty i Wychowania oraz Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w okresie po VII Plenum KC PZPR. Podobne su­gestie zawiera także Raport o stanie oświaty, opracowany pod kierunkiem prof. Jana Szcze­pańskiego. W dokumencie tym, z troską o   „stworzenie możliwości większej samodziel­ności młodzieży”, zaleca się, zwłaszcza w odnie­sieniu do środowisk studenckich, dążenie do za­pewnienia „rzeczywistej reprezentacji młodzie­ży studiującej oraz odchodzenie od form pozoru­jących respektowanie samodzielności”.Pierwszą okazją do szerszego zastosowania idei partnerstwa może być zbliżający się okres reform szkolnych.

comments: Closed

REALIZACJA IDEI PARTNERSTWA

Posted on 15th Lipiec 2016 in Młodzi w społeczeństwie

Otóż praktyka, nie tylko u nas, ale i w innych krajach, dowodzi, że zaczynać na­leży od poszukiwania nowych płaszczyzn poro­zumienia z młodzieżą na zasadzie poddawania pewnych ważnych spraw wspólnej dyskusji, wspólnego dokonywania ustaleń i uzgodnień, a także decyzji. Realizacja idei partnerstwa w szkole w naj­bliższych latach będzie zależeć głównie od tego, czy młodzież rzeczy wiście weźmie udział w pro­cesie unowocześniania treści wychowania i kształcenia. W tym miejscu warto uświadomić sobie, iż wprowadzane ostatnio reformy szkol­nictwa w niektórych krajach europejskich stara­ją się uwzględniać zarówno postulaty kształce­nia ustawicznego (lifelong education), powiąza­nia profilu szkoły z potrzebami życia, jak również wprowadzanie takich zmian w metodach nauczania, które będą — jak powiada Szwed Hans Lówbeer — koncentrować uwagę nauczy­ciela głównie na problemach: „jak” i „dlaczego”, a nie, jak dotychczas, na pytaniach typu: „kie­dy” i „gdzie”.

comments: Closed

OPŁAKANE EFEKTY

Posted on 15th Lipiec 2016 in Młodzi w społeczeństwie

Opłakane efekty tego rodzaju metody skrajnie adaptacyjnego oddziaływania wycho­wawczego obserwujemy dziś w wielu szkołach i zakładach pracy, gdzie nadrzędnym ideałem wychowawczym uczyniono pełne podporządko­wanie i pełne posłuszeństwo młodzieży wobec starszego pokolenia, przy minimalizacji lub czę­sto zupełnym braku jakichkolwiek istotnych szans na to, aby wychowankowie czy młodzi podwładni mogli własną postawą, zainteresowa­niami i aspiracjami wpływać w sposób istotny na bieg spraw publicznych.W jakiej płaszczyźnie i w czym konkretnie może się wyrazić współdziałanie i wpływ mło­dzieży, na przykład uczącej się, na treść proce­su kształcenia i wychowania? W wystąpieniu min. Jerzego Kuberskiego na Zjeździe ZHP w 1973 r. zawarta została m.in. sugestia, aby mło­dzież współuczestniczyła w dziele reformy sy­stemu oświatowego, w doskonaleniu treści pro­gramowych i w ogóle pracy szkoły. Jak ma to wyglądać?

comments: Closed

PODSTAWOWY PROBLEM

Posted on 15th Lipiec 2016 in Młodzi w społeczeństwie

Podstawowy problem tkwi chyba w tym, co w dotychczasowych zasadach, a zwłaszcza w praktyce wychowania i układzie stosunków między pokoleniami, uznać za zgodne z duchem czasu i wymaganiami współczesnymi, a co po­traktować jako nie nadające się do zastosowania lub wręcz przeżyte w nowych warunkach.Jak można sobie wyobrazić realizację prak­tyczną idei partnerstwa, zwłaszcza w szkole, ale nie tylko w szkole, gdyż są to zagadnienia bar­dzo istotne także w zakładzie pracy? Zacznijmy tu od truizmu. Czy można wychowywać mło­dzież na zaangażowanych społecznie obywateli jedynie na gruncie afirmacji, bezkrytycznego przyjmowania tego, co jest, przystosowywania się do istniejącego stanu rzeczy, bez możliwości praktycznego udziału w „walce o coś, przeciw czemuś”?

comments: Closed

W ŚRODOWISKU PRACOWNICZYM

Posted on 15th Lipiec 2016 in Młodzi w społeczeństwie

Natomiast w środowisku pracow­niczym „realizacja socjalistycznej zasady wy­chowania przez pracę wymaga też rozszerzenia partnerstwa młodzieży w rozstrzyganiu spraw produkcji i działalności zakładów pracy”. Są to niewątpliwie ujęcia pomocne w poszukiwaniu rozwiązań praktycznych. Nie są jednak wystar­czające. Ogólna koncepcja partnerstwa pozosta­nie prawdopodobnie jeszcze jednym przejścio­wo modnym słówkiem, jeśli nie będzie jej to­warzyszyć przejrzyste określenie treści i zakre­su stosowalności tego pojęcia w odniesieniu do poszczególnych środowisk wychowawczych oraz kategorii wieku młodzieży. Innymi słowy, prak­tyczne stosowanie koncepcji partnerstwa w pro­cesach wychowania i socjalizacji młodzieży nie obejdzie się, jak sądzę, bez konieczności dość gruntownych zmian w zestawie dotychczas sto­sowanych praktyk wychowawczych. Chodzi tu głównie o eliminowanie wielu anachronicznych treści i metod oddziaływania na postawy mło­dzieży. O jakie treści i metody chodzi tu przede wszystkim?

comments: Closed

SZANSE WYCHOWAWCZE

Posted on 15th Lipiec 2016 in Młodzi w społeczeństwie

Szanse wychowawcze stanowi urzekają­ca perspektywa podwojenia potencjału gospo­darczego kraju wysiłkiem rąk i umysłów poko­lenia współczesnej młodzieży. Idea budowy dru­giej Polski nie może być urzeczywistniana tra­dycyjnymi metodami. Odnosi się to w równej mierze do techniki i technologii, jak do zasad wychowania i kształcenia młodej generacji. Na czym polega metoda wychowania partner­skiego? Tezy programowe stwierdzają: „trzeba traktować młodych lud^i nie tylko jako przed­miot wychowania, lecz i jako aktywnego partnera”. Co to jednak znaczy w praktyce? Jak ro­zumieć zasadę partnerstwa w konkretnych warunkach szkoły, uczelni czy zakładu pracy? Czy i jakich wymaga ona zmian w podejściu doro­słych do młodzieży i jej spraw?

comments: Closed